Airborne Museum Hartenstein Menu

Pers & media

Persbericht museum genomineerd voor EMYA 2019

PERSBERICHT: Oosterbeek, 14 december 2018

Vandaag is het Airborne Museum door European Museum Forum genomineerd voor de prestigieuze European Museum of the Year Award 2019. De dependance Airborne at the Bridge in Arnhem, geopend in 2017, en het vrijwilligersbeleid van het museum waren doorslaggevend voor de jury.

European Museum Forum
European Museum Forum (EMF) is een van meest toonaangevende organisaties in Europa die de ontwikkeling van toegankelijkheid en kwaliteit van Europese musea stimuleert. Het EMF heeft deze positie na ruim 40 jaar dienstverlening verworven. Tevens beheert het de meest prestigieuze museumprijs in Europa en draagt het bij aan het promoten van innovatieve ontwikkelingen in de museumsector over het hele continent.

European Museum of the Year Award
De European Museum of the Year Award (EMYA) werd in 1977 opgericht onder auspiciën van de Raad van Europa. EMYA is de langstlopende en meest prestigieuze museumprijs in Europa en draagt bij aan het onder het voetlicht brengen van innovaties in de museumsector over het hele continent. Door nauwe banden met de Raad van Europa is EMYA ingebed in een systeem van waarden van burgerschap, democratie en mensenrechten.
Deze prijs gaat naar een museum dat erin slaagt om (diverse) doelgroepen aan te trekken, een unieke sfeer en beleving weet neer te zetten en/of onderwijs en sociale verantwoordelijkheid hoog in het vaandel heeft staan. Eerdere winnaars waren onder andere het Design Museum in Londen, Rijksmuseum Amsterdam, Mas Antwerpen en het War Childhood Museum in Sarajevo.

Reactie Airborne Museum
Airborne Museum Hartenstein, directeur Sarah Heijse
‘Wij zijn ongelofelijk trots op deze nominatie. Het is een eer om in het rijtje van grote, belangrijke Europese musea te mogen staan. Wij feliciteren met name al onze vrijwilligers die dag in, dag uit klaar staan voor het museum in Oosterbeek en Airborne at the Bridge in Arnhem. Deze nominatie is een eerbetoon aan hen’. 

Reacties van belangrijke stakeholders:

Provincie Gelderland, gedeputeerde Peter Drenth
‘Ik feliciteer het museum met deze nominatie. Het is een erkenning voor het vele werk van de afgelopen jaren. Het Airborne museum, met zijn unieke historische plek, is een parel van Gelderland. En de nominatie komt op een mooi moment: vlak voor de herdenking van 75 jaar vrijheid in 2019 en 2020. Daar staan we uitgebreid bij stil, en daar heeft het Airborne museum een belangrijke rol in’.

Vfonds, directeur Michiel van Hattem
‘Dat het Airborne museum genomineerd is voor de European Museum of the Year Award (EMYA), toont aan dat het verhaal over de Tweede Wereldoorlog nog steeds relevant is en dat we onze bevochten vrijheid ook vandaag moeten blijven verdedigen. Airborne at the Bridge is een kleine parel onderaan de John Frost brug dat de bezoeker nieuwsgierig maakt naar het grote verhaal in het straks prachtig verbouwde Airborne museum. Het vfonds feliciteert het museum en haar medewerkers en vrijwilligers met deze nominatie’.

Gemeente Arnhem, wethouder Hans de Vroome
‘De nominatie voor een EMYA award voor het Airborne Museum is een meer dan terecht compliment voor dit prachtige museum. Het Airborne Museum is uniek in de regio én in Nederland, het vertelt het verhaal van een cruciale periode uit onze geschiedenis, de Slag om Arnhem in september 1944; de daarop volgende evacuatie en verlenging van de Tweede Wereldoorlog. Een verhaal dat verteld moet blijven worden, zeker ook aan toekomstige generaties omdat waarden als vrede en vrijheid van alle tijden is. Arnhem is trots op Airborne at the Bridge, gelegen aan de voet van de John Frostbrug aan de Rijnkade en functioneert als een volwaardige dependance van het museum in Oosterbeek. De vele bezoekers geven aan hoe groot de interesse in het verhaal nog altijd is.”

Uitreiking prijs
De bekendmaking van de winnaars vindt plaats tijdens het congres van de European Museum Forum tussen 24 en 25 mei 2019 in het Childhood Museum in Sarajevo. Het museum feliciteert museum Boerhaave en het Nederlands Openlucht Museum die ook zijn genomineerd voor de EMYA2019.

[English]

PRESS RELEASE, Oosterbeek 14 December 2018

Airborne Museum Hartenstein nominated for European Museum of the Year Award 2019

On 14 December 2018 the European Museum Forum nominated the Airborne Museum for the prestigious European Museum of the Year Award 2019. The museum’s branch Airborne at the Bridge in Arnhem, which opened in 2017, and the museum’s volunteer policy were decisive for the organisation.

European Museum Forum
The European Museum Forum (EMF) is one of the most prominent organisations in Europe dedicated to stimulating the development of accessibility and the quality of European museums. The EMF has earned this position in its 40 years of services. It also manages the most prestigious museum prize in Europe and contributes to promoting innovative developments in the museum sector throughout the continent.

European Museum of the Year Award
The European Museum of the Year Award (EMYA) was created in 1977 under the auspices of the Council of Europe. The EMYA is the longest-running and most prestigious museum prize in Europe and contributes to drawing attention to innovations in the museum sector throughout the continent. Due to its close connections with the Council of Europe, the EMYA is grounded in a system of values for citizenship, democracy and human rights.

This prize is awarded to a museum that succeeds in attracting (diverse) target groups, creating a unique atmosphere and/or giving a prominent place to education and social responsibility. Previous winners include the Design Museum in London, the Rijksmuseum Amsterdam, Mas Antwerp and the War Childhood Museum in Sarajevo.

Reaction Airborne Museum
Airborne Museum Hartenstein, director Sarah Heijse
‘We are extremely proud of this nomination. It’s an honour to be listed in the row of major, important European museums. We would especially like to congratulate all of our volunteers who devote their time, day in and day out, to the museum in in Oosterbeek and at Airborne at the Bridge in Arnhem. The nomination is a tribute to them’.

Reactions from important stakeholders

Province of Gelderland, representative Peter Drenth
‘I would like to congratulate the museum on this nomination. It is a tribute to all of the work done in the past few years. The Airborne museum, with its unique historical location, is a pearl in Gelderland. And the nomination has happened at a perfect moment: just prior to the commemoration of 75 years of freedom in 2019 and 2020. We will celebrate this extensively, and the Airborne Museum will play an important role’.

Vfonds, director Michiel van Hattem
‘The fact that the Airborne museum has been nominated for the European Museum of the Year Award (EMYA) shows that the story of the Second World War is still relevant and that we must continue to defend the freedom we fought for. Airborne at the Bridge is a small jewel near the John Frost Bridge that makes the visitor curious about the full story in what will soon be the beautifully renovated Airborne Museum. The vfonds congratulates the museum, its staff and its volunteers on this nomination’.

Municipality of Arnhem, alderman Hans de Vroome
‘The Airborne Museum’s nomination for an EMYA award is a justly deserved compliment for this wonderful museum. The Airborne Museum is unique in both the region and the Netherlands; it tells the story of a crucial period in our history: the Battle of Arnhem in September 1944, the subsequent evacuation and the consequences for the rest of the war. A story that must continued to be told, especially to future generations, because values like peace and freedom are timeless. Arnhem is proud of Airborne at the Bridge, located on the Rhine quay next to the John Frost Bridge, which functions as a full branch of the museum in Oosterbeek. The many visitors indicate how big the interest in this story still is.”

Award ceremony
The winners will be announced during the European Museum Forum congress to be held in the Childhood Museum in Sarajevo from 24-25 May.