Airborne Museum Hartenstein Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll

Privacy policy

Bij het Airborne Museum vinden we uw privacy belangrijk. Met deze verklaring maken we duidelijk hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. We adviseren u een en ander aandachtig door te nemen.

Dit Privacy beleid strekt zich uit tot alle persoonsgegevens die het Airborne Museum over u verzamelt en gebruikt wanneer u onze website bezoekt, donateur van het Airborne Museum wordt, schenkingen aan het museum doet, deelneemt aan een van onze ontvangsten en evenementen of tickets koopt via onze website. Persoonsgegevens zijn gegevens waardoor we u als individu kunnen identificeren, zoals hierna uiteengezet onder ‘De persoonsgegevens die wij verwerken’.

De persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens die we van u verwerken:
– uw contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en (mobiel) telefoonnummer;
– de inhoud van uw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer u ons per mail, telefonisch of anderszins benadert.

Airborne Museum gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Excell, voor intern gebruik met daarin overzichten van klanten en relaties. Op basis van dit programma kan Airborne Museum zijn functie als museum en kennisorganisatie uitvoeren;
– Mailchimp nieuwsbrief, systeem gebruikt voor digitale nieuwbrieven;
– aanmelden voor bijeenkomsten gebeurt over het algemeen via e-mail.

De doeleinden en wettelijke grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens

Het Airborne Museum verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor de doeleinden die hieronder uiteen worden gezet, gebaseerd op een wettelijke grondslag. Voor zover het Airborne Museum reeds persoonsgegevens van u in bezit heeft, worden deze persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden en wettelijke grondslag gebruikt.

Wij brengen graag onder uw aandacht dat:
– wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn hierna beschreven;
– de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– wij uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is bewaren om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
– wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Airborne Museum Hartenstein verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– om nieuwberichten, uitnodigingen, publicaties en bijzonderheden over de stichting Airborne Museum toe te zenden;
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld nadat u op de website een contact of aanmeldformulier heeft ingevuld;
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies ter vergroting van de gebruiksvriendelijkheid, doeltreffendheid en voor marketingdoeleinden. Cookies zijn kleine tekstbestanden op uw computer die door uw browser bewaard blijven.

Voor het verzamelen van web statistieken over het bezoek- en klikgedrag op de website maken wij gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst daarvoor een cookie aan de hand waarvan uw gebruik van de website wordt geregistreerd. De verkregen gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Op deze wijze krijgen wij inzicht in de wijze waarop onze website wordt gebruikt en kunnen we waar nodig aanpassingen doorvoeren. Google kan deze gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de gegevens namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie.

Social media plug-ins

Via onze website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder Facebook, Twitter en Instagram. Met behulp van deze zogenaamde social plug-ins kunt u informatie op de website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. We hebben geen invloed op de gegevens die worden verzameld door de desbetreffende plug-in. Als u lid bent van een of meer sociale netwerken en niet wilt dat de operator gegevens van u in verband brengt met de gegevens die al zijn opgeslagen door de operator van het desbetreffende sociale netwerk, dient u uit te loggen op het sociale netwerk voordat u onze website verder gebruikt.

Naast de toegang tot deze sociale media, wijzen wij u er op dat via de website ook video’s worden getoond die van YouTube afkomstig zijn. Voor meer informatie over het gebruik van uw gegevens door YouTube verwijzen wij u naar het privacy beleid van Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht:
– om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen
– om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de stichting Airborne Museum;
– op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:

Airborne Museum Hartenstein
Utrechtseweg 232
6862 AZ  Oosterbeek
info@airbornemuseum.nl

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd bij te werken. Wijzigingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Neem voor vragen en/of opmerkingen contact met ons op via de eerder vermelde contactgegevens. In sommige gevallen hebben wij niet de rechten kunnen achterhalen van de foto’s. Mocht u een foto tegenkomen waarvan de rechten bij u berusten, neem dan contact met ons op.