Airborne Museum Hartenstein Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll

 

Algemene bezoekvoorwaarden


Deze bezoekvoorwaarden gelden voor alle bezoekers aan het Airborne Museum Oosterbeek en Airborne at the Bridge te Arnhem en tevens voor alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen waarvan de Stichting Airborne Museum in het kader van haar doelstelling gebruik maakt.

Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, in het geval van exclusieve ontvangsten. Door het kopen van een entreebewijs ga je akkoord met deze bezoekvoorwaarden. Je kunt de bezoekvoorwaarden ook inzien bij onze kassa en informatiebalie.

Definities
1.1 In deze Bezoekvoorwaarden hebben de volgende woorden de navolgende betekenis:
• Bezoeker: een ieder die het Museumgebouw betreedt voor het bezichtigen van een tentoonstelling of het raadplegen van de bibliotheekcollecties, of op uitnodiging een receptie, congres, lezing of soortgelijke bijeenkomst bijwoont;
• Toegangsbewijs: het entreeticket (al dan niet in combinatie met een kortingskaart) of een daarmee vergelijkbaar bewijs (zoals een schriftelijke uitnodiging, voucher, jaarpas), dat de toegangsovereenkomst tot het Museum verschaft;
• Functionarissen van het Museum: alle natuurlijke personen die werkzaam zijn in en om het Museum zulks in opdracht van het Museum;
• Museumgebouw: Het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) voor het publiek opengesteld en onderdeel uitmakende van, dan wel behorende bij, de gebouwen plaatselijk bekend als “Airborne Museum” en “Airborne at the Bridge”;
• Museum: de rechtspersoon Stichting Airborne Museum;
• Tentoonstellingsruimtes: alle ruimtes in het Museumgebouw en van het Museum die door het Museum zijn aangewezen als tentoonstellingsruimtes.

Toegang
2.1 De Bezoeker is uitsluitend op vertoon van een geldig toegangsbewijs gerechtigd het Museumgebouw te betreden.

2.2 Een Bezoeker kan de toegang tot het Museumgebouw worden ontzegd wanneer:
a. het Toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher van de Bezoeker niet is verkregen van het Museum of een andere daartoe door het Museum bevoegd verklaarde instantie;
b. de Bezoeker de orde verstoort of de intentie heeft om de orde te verstoren;
c. de Bezoeker zich bij binnenkomst niet wenst te identificeren;
d. de Bezoeker niet bereid is mee te werken aan een visitatie van dragers van handbagage zoals tassen, kleine rugzakken en kinderwagens;
e. andere Bezoekers te hinderen door middel van geluidsoverlast, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, het gebruik van mobiele telefoons en mobiele geluidsapparatuur
f. de Bezoeker zich in het algemeen niet gedraagt zoals van een redelijke Bezoeker verwacht mag worden.

2.3
Een Toegangsbewijs verliest haar geldigheid door het enkele verloop van de op het Toegangsbewijs vermelde datum of tijdvak. Een verlopen en ongebruikt Entreebewijs kan niet geruild worden voor een nieuw en geldig Entreebewijs. Evenmin vindt in een dergelijk geval restitutie plaats. De Bezoeker is te allen tijde verplicht om desgevraagd het Toegangsbewijs en eventueel enig daarmee verbonden kaart zoals een Museumjaarkaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs, desgevraagd in combinatie met een geldig identiteitsbewijs, te tonen aan de Functionarissen.

2.4 Het Museum is niet verplicht de kosten van een niet gebruikt Toegangsbewijs te vergoeden. Restitutie is voorts niet mogelijk voor klachten van een Bezoeker met betrekking tot:
a. het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het Museum;
b. het gedeeltelijk gesloten zijn van het Museumgebouw, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
c. een aanpassing van de reguliere openingstijd in verband met oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening of een calamiteit;
d. overlast of ongemak veroorzaakt door andere Bezoekers door, onder meer, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;
e. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan, of een verbouwing of (her)inrichting van, het Museumgebouw;
f. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het Museumgebouw.
g. overlast of ongemak veroorzaakt door het grote aantal bezoekers.(grote) drukte.

2.5 Bezoekers jonger dan twaalf jaar mogen het Museumgebouw uitsluitend onder begeleiding van een meerderjarige bezoeken. Zij zien er, onder meer, op toe dat de door hen begeleide Bezoekers de tentoongestelde objecten niet aanraken.

Huisregels
3.1 Het is de Bezoeker onder meer verboden in het Museumgebouw:
a. tentoongestelde objecten aan te raken, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven;
b. goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie;
c. andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door hen langdurig het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren of door het veroorzaken van geluidsoverlast;
d. honden zijn niet toegestaan behoudens hulp- en geleidehonden;
e. hulpmiddelen anders dan rolstoel, kinderwagen, rollator en andere algemeen aanvaarde hulpmiddelen te gebruiken;
f. foto-, film- of geluidsopnamen te maken in het museumcomplex, tenzij ze uitsluitend voor privédoeleinden gebruikt worden. Het is niet toegestaan om beeld- of geluidsmateriaal te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directeur-bestuurder;
g. te roken daaronder begrepen het gebruik van e-sigaretten.
h. eten of drinken te nuttigen in het Museumgebouw. Uitzondering hierop vormt de horecagelegenheden, onverminderd de verplichting tot het gebruiken van een consumptie aldaar;

3.2 Ouders, docenten en andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen, individuen of groepen. Voor scholen in het primair of voortgezet onderwijs geldt dat per groep van 8 leerlingen minimaal één begeleider aanwezig moet zijn. Het Museum behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren aan groepen die niet voldoen aan deze normen.

Aansprakelijkheid van het Museum
4.1 Het verblijf van de bezoeker is voor eigen rekening en risico.

4.2 Het Museum is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de bezoeker lijdt die een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van het Museum of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waartegen het Museum verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn. Aansprakelijkheid van het Museum voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst c.q. loon, etc., is te allen tijde uitgesloten

4.3 De aansprakelijkheid van het Museum wordt onder meer uitgesloten voor:
a. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers;
b. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van het Museum gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;
c. schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door het Museum ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het gebouw en door deze derden ingeschakelde personen;
d. het in ontvangst nemen van goederen of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten.

4.4 De aanspraak is in ieder geval beperkt tot het door de verzekeraar of een derde uitgekeerde vergoeding ter zake van dat individuele schadegeval.

Aansprakelijkheid van Bezoekers
5.1 De bezoeker van het Museumgebouw is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die hij veroorzaakt, al dan niet ten gevolge van het niet naleven van deze Bezoekvoorwaarden en vrijwaart het Museum voor aanspraken van derden ter zake.

5.2 Organisaties die in het Museumgebouw bijeenkomsten, manifestaties en/of partijen (doen) organiseren, zijn te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door hun toedoen uitgenodigde gasten, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van deze gasten.

5.3 Het Museum is nimmer aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade die is ontstaan ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) aan de zijde van het Museum. Het Museum kan zich in ieder geval op overmacht beroepen bij de aanwezigheid van omstandigheden, die het uitvoeren van de overeenkomst tot toegang door het Museum, tijdelijk of blijvend onmogelijk maken. Onder omstandigheden als hiervoor bedoeld worden, onder meer, begrepen natuurrampen, stakingen, terroristische aanslagen, elektriciteitsstoringen en bouwoverlast.

Klachtenregeling
6. Een Bezoeker kan klachten en suggesties ter verbetering schriftelijk of per e-mail indienen door een mail te sturen naar info@airbornemuseum.nl. Klachten die verband houden met de bezoekersovereenkomst dienen binnen 6 weken na de dag waarop het bezoek heeft plaatsgevonden schriftelijk bij het Museum te zijn ingediend. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Het Museum onderzoekt en behandelt binnen 10 werkdagen na ontvangst. Is het onderzoek binnen deze termijn nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
7.1 Het Museum verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) doordat een Bezoeker gebruik maakt van onze diensten en/of omdat deze zelf bij het invullen van een formulier op de website van het Museum aan ons verstrekt. Bij het verwerken van deze persoonsgegevens wordt de privacy van de Bezoeker gerespecteerd en worden er nooit meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk is.
7.2 Er is cameratoezicht rondom en in het Museumgebouw. Camerabeelden worden conform Wet Bescherming Persoonsgegevens bewaard en zo nodig aan de politie ter beschikking gesteld.

Overige voorwaarden
8. Indien een of meer van de hiervoor genoemde artikelen niet rechtsgeldig zijn of zullen worden, dan blijven de overige bepalingen verder rechtsgeldig. In dat geval treedt in de plaats van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude niet-geldige zoveel mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en/of doelstelling.

Toepasselijk recht.
9. De toepasselijkheid van deze Bezoekvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van het Museum, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt de Aanvullende Reserveringsvoorwaarden en de Uniforme Voorwaarden Horeca.

Op deze Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de Bezoeker en het Museum is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die zich voordoen in verband met de toegangsovereenkomst en de Bezoekvoorwaarden zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

Slotbepaling
De Algemene Bezoekvoorwaarden van het Museum zijn vastgesteld door de directeur bestuurder en gedeponeerd onder nummer 41046486 bij de Kamer van Koophandel Arnhem te Arnhem. Deze Bezoekvoorwaarden zijn onder meer gepubliceerd op www.airbornemuseum.nl.